April 12, 2024

Mudakaratha Modakam Lyrics | Ganesha Pancharatnam Lyrics

Mudakaratha Modakam Lyrics | Ganesha Pancharatnam Lyrics

Mudakaratha Modakam Lyrics | Ganesha Pancharatnam Lyrics Are Written By Traditional. This Song Sung By Rajalakshmee Sanjay. Music Is Given By Sanjay Chandrasekhar

Artist : Rajalakshmee Sanjay
Composer : Rajalakshmee Sanjay
Lyrics : Traditional
Music : Sanjay Chandrasekhar
Producer: Rajjat Barjatya

Mudakaratha Modakam Lyrics | Ganesha Pancharatnam Lyrics

Mudakaratha Modakam Sada
Vimukthi Sadhakam
Kaladharavathamsakam
Vilasi Lokarakshakam

मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं
कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् ।

Anaayakaik Nayakam
Vinashitaibha Dhyathakam
Natha Shubhashu Nashakam
Namami Tham Vinayakam

अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं
नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ||

Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah
Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah

Nathetharathi Bheekaram
Navodhitharka Bhaswaram
Namthsurari Nirjaram
Nathadika Papaduddharam

नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं
नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् |

Sureshwaram Nidhishwaram
Gajeshwaram Ganeshwaram
Maheshwaram Thvamashraye
Parathparam Nirantharam

सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ||

Samastha Loka Shankaram
Nirastha Dhaithya Kunjaram
Daretharodaram Varam
Vare Bhavakthra Maksharam

समस्तलोकशंकरं निरस्तदैत्यकुञ्जरं
दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् ।

Kripakaram Kshamakaram
Mudhakaram Yashaskaram
Manaskaram Namskrutham
Namskaromi Bhaswaram

कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ||

Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah
Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah

Akinchanarthi Marjanam
Chirantha Nokthi Bhajanam
Purari Purva Nandanam
Surari Garva Charvanam

अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं
पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् ।

Prapancha Nasha Bheeshanam
Dhananjayadi Bhooshanam
Kapola Danavaranam
Bhaje Purana Varanam

प्रपञ्चनाशभीषणं धनंजयादिभूषणम्
कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ||

Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah
Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah

See this :  Ganesh Chaturthi Songs Lyrics

Nithanthakantha Dhantha
Kanthi Mantha Kantha Kathmajam
Achinthya Roopa Manthaheena
Mantharaya Kranthanam

नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं
अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् ।

Hrudanthare Nirantharam
Vasanthameva Yoginam
Tamaikdantmev tam
Vichintha Yami Santhatham

हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ||

Maha Ganesha Pancharathna
Madarena Yonvaham
Prjalpathi Prabhathake
Hrudismaram Ganeswaram

महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं
प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् ।

Arogathaam Dhoshathaam
Susahitheem Suputhratham
Samahithaayu Rashta
Bhoothi Mabhu Paithi Soochiraath

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां
समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ||

Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah
Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah
Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah
Ganesha Ganesha Ganeshaya Namah